top of page
Logo-Int-Aut.png
Wa moet je weten?

Wat moet je weten?

Het internaat van de Campus Wemmel stelt internaatkamers ter beschikking voor de leerlingen van het secundair onderwijs. De intern die wenst gebruik te maken van een internaatkamer schrijft zich in via het daartoe bestemde inschrijvingsformulier, dat correct en duidelijk wordt ingevuld en ondertekend is door de ouders of de voogd. Door de inschrijving verklaren de intern en de ouders/voogd zich akkoord met het intern huishoudelijk reglement waarvan hij/zij een kopie ontvangt.

Een weekverblijf in het internaat begint op maandagochtend 7.45u. en eindigt op vrijdagavond om 17.30u. Gedurende dit weekverblijf trachten wij met z'n allen de slogan "je tweede thuis" in de praktijk om te zetten. Beheerder, opvoeders en internen werken samen aan een gezellig, maar ook gestructureerd verblijf, waarin op een evenwichtige manier aandacht besteed wordt aan studie, ontspanning, samenleven in gemeenschap en het ontplooien van de individuele persoonlijkheid. De opvoeder mag je daarbij beschouwen als een "coach". Iemand die je een hele week lang bijstaat, die luistert naar je vragen en problemen.

Wanneer kan je je inschrijven?

Wanneer je van plan bent om op onze Campus op het internaat te komen ben je van harte welkom. Inschrijven kan tijdens de geplande periode in juli en augustus of op afspraak. Ben je geen achttien dan kom je met je ouders of voogd. Breng zeker je identiteitskaart, siskaart en je eindresultaat van je vorige school mee.

Je kan inschrijven op volgende momenten:

- Iedere schooldag tijdens de schooluren : 8.40u. tot 15.40u.

- Vanaf 1 juli tot 6 juli (uren te raadplegen op de website)

- Vanaf 16 augustus tot 31 augustus (uren te raadplegen op de website)

- Na telefonische afspraak: 02/451.21.53

Wanneer is een intern officieel ingeschreven?

Een intern is pas definitief ingeschreven in het internaat :

 

 • na het ondertekenen van het (her)inschrijvingsformulier

 • na ondertekening “Voor akkoord” van het internaat reglement en leefregels door ouders, intern en beheerder

 • wanneer de waarborg betaald is.

 

De betrokken personen en de intern krijgen op hun verzoek toelichting bij het reglement/leefregels.

 

Indien een achterstand van 2 maanden kostgeld opgelopen wordt, behoudt de directie / de beheerder zich het recht om de intern uit het internaat te verwijderen. Dit zal gebeuren via een aangetekend schrijven.

 

Indien de intern reeds een waarborg heeft betaald in een vorig schooljaar, wordt deze waarborg (indien deze werd vrijgegeven, en alle facturen werden betaald) genomen als waarborg voor het volgende schooljaar.

 

Indien na een inschrijving een dossier wordt geannuleerd vóór de aanvang van het schooljaar (leerling wordt uitgeschreven) zal een administratie kost van 100 € worden aangerekend.

Wat moet ik meebrengen?

 • Een kopie van identiteitskaart van de ouders en van uw zoon/dochter.

 • 2 kleefbriefjes van de mutualiteit.

 • Een pasfoto van uw zoon/dochter.

 • Kopie van het rapport van vorige school/schooljaar.

 • Medische gegevens en overzicht van de eventueel te nemen medicatie.

 • Documenten nodig om medisch dossier in te vullen.

 • Een verklaring van de ouders of voogd met de verbintenis het verblijf op het internaat te betalen.

Hoeveel kost het internaat?

De inschrijving is pas geldig na betaling van een waarborg ten bedrage van € 300 & na ondertekening van de beheerder van dit inschrijvingsdossier

Het kostgeld wordt forfaitair bepaald op € 280 per maand per intern x 10 maanden = € 2800. Met de bepaling van dit forfaitair kostgeld werd rekening gehouden met de schoolvrije dagen, schoolvakanties en dagen waarop het internaat gesloten is.

De betalingen gebeuren maandelijks op basis van een factuur, te betalen binnen de 15 dagen na ontvangst.

Dit kostgeld omvat:

 • verwarming, elektriciteit, water van een 1- of 2-persoonskamer

 • onderhoud van de kamer (1 poetsbeurt per week, kleine herstellingen excl. schadegevallen ...)

 • ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal, avondsnack ...

 • vervoer naar uitstappen (2 à 3 maal per maand)

 • inkomgelden bij woensdagnamiddagactiviteiten (2 à 3 maal per maand)

 • internetgebruik (voor schooldoeleinden binnen bepaalde periodes)

 

Wat zit niet inbegrepen in dit forfaitair kostgeld :

 

 • Opruim van kamer (kledij, bureel, schoenen,…)

 • Extra vergoeding voor 2 daagse (1 x per schooljaar : bus & inkom) (richtprijs : € 50)

 • Schadegevallen aan de infrastructuur van het internaat

Verrekeningen in min gebeuren in december en juni ! : Vanaf 5 dagen opeenvolgende ziekte op basis van het doktersattest wordt 13 € in mindering gebracht per dag ziekte, bij uitsluiting uit de school of internaat van meer dan 5 opeenvolgende dagen wordt 13 € in mindering gebracht per dag afwezigheid, stagedagen worden per dag afwezigheid 13 € in mindering gebracht (wanneer er geen overnachting is of effectieve afwezigheid).

Er zijn GEEN verrekeningen op dit forfaitair kostgeld : wegens een tuchtmaatregel op het internaat of school bij minder dan 5 opeenvolgende dagen uitsluiting, wanneer de intern niet meegaat op activiteit, wanneer de intern zijn maaltijd niet consumeert , wanneer de intern naar huis gaat studeren tijdens de examens, wanneer de intern naar huis gaat tijdens de deliberatieperiode

Wat bij uitschrijven?

Verlaat je als intern definitief het internaat, dan dien je aan het internaat een schriftelijke bevestiging tot uitschrijving te overhandigen. Dit kan ook via mail gebeuren ! Deze schriftelijke bevestiging moet worden ondertekend door je ouders, of door jezelf, indien je meerderjarig bent.

Enkel op volgende momenten kan uitgeschreven worden :

 • vóór elke schoolvakantie (herfst, kerst, krokus & paasvakantie) (zonder opzegkosten)

 • automatisch bij definitieve uitsluiting in het internaat of school, eventueel vooraf gegaan door een preventieve schorsing (vanaf de 1ste officiële schorsing dag) (zonder opzegkosten)

 • bij onderling akkoord : mits betaling van 250 € verbrekingsvergoeding er wordt een afrekening gemaakt op basis van het aantal effectieve dagen openstelling van het internaat (zonder vakantiedagen & weekends) ongeacht de aan of afwezigheid van de intern.

Afwezigheden vanaf 5 schooldagen wegens ziekte- en stagedagen worden in mindering gebracht de uitschrijvingsdatum is de dag van ontvangst van de schriftelijk gehandtekende uitschrijving of ontvangst van mail. Deze dag wordt niet meegerekend in de eindafrekening.

Bij een lockdown kan de algemeen directeur beslissen het internaat te sluiten, bijgevolg kunnen de internen automatisch worden uitgeschreven (zonder verbrekingsvergoeding).

Volgende administratieve stappen moeten in orde worden gebracht bij uitschrijving:

 1. schriftelijke bevestiging van uitschrijving , eventueel met vermelding van de motivering.

 2. vereffening van het openstaand saldo kostgelden

 3. ondertekening van de uitgaande plaatsbeschrijving door interne en/of ouder en teamlid van het internaat

 4. eventueel betaling herstellingskosten van kamer (cfr plaatsbeschrijving bij vertrek)

 5. teruggave sleutel van de kamer + ontvangst waarborg sleutel

 6. terugbetaling van waarborg

Wanneer kan je je inschrijven?
Wanneer is een intern officiee
Wat moet ik meebrengen?
Hoeveel kost het internaat?
Wat bij uitschrijven?
fbasteyns-9077.jpg
fbasteyns-9143.jpg
fbasteyns-9106.jpg
fbasteyns-9077.jpg
bottom of page