top of page
Logo-Int-Aut.png
Berichten aan de ouders

Berichten aan de ouders

Contact met de ouders

Internaten spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de internen en van hun omgeving. Ze mogen geen eilanden zijn waarnaar ouders hun kinderen sturen, maar open instellingen die een aanzienlijke bijdrage leveren aan het algemene welzijn van de gemeenschap.

Daarom voorzien wij de volgende contacten met de ouders van onze internen:

 • het internaatsrapport is een schriftelijk communicatiemiddel tussen de ouders en de school.

 • dringende mededelingen of ernstige problemen worden overgebracht via briefwisseling, mail of worden telefonisch besproken.

 • een drietal keer per schooljaar worden alle ouders uitgenodigd op het oudercontact.

 • elke vrijdag, na de lessen en tot 17u30 is er opvang voorzien.

 • verder kunnen er op andere dagen en uren steeds afspraken gemaakt worden met de beheerder of de opvoeders.


En natuurlijk staan onze opvoeders paraat voor een babbel wanneer ze worden opgepikt op het einde van de week.

Engagementsverklaring van de ouders

U hebt beslist om uw zoon of dochter bij ons op het internaat te laten verblijven.

Natuurlijk zijn er ook enkele afspraken en  verwachtingen  waarmee u als ouder / voogd rekening moet houden. 

Internaat algemeen

 • Alle communicatie verloopt in het Nederlands.  Op regelmatige tijdstippen ontvangt u extra info omtrent activiteiten e.a.

 • U bent verplicht om een e-mail adres door te geven aan het secretariaat van het internaat ! U zal dan ook een bevestigsmail ontvangen ter verificatie.

 • Het internaat is open op maandagmorgen vanaf 7u.45 en sluit op vrijdagavond om 17u.30.  (uitgezonderd zondagopvang) Deze uren moeten gerespecteerd worden.

 • U kan het opvoedersteam steeds bereiken vanaf 15u.30 op het nr. 0475/44 93 00.

 • Tijdens de studieperiodes en na 22u.00 wordt u vriendelijk verzocht niet meer te bellen naar uw kind

 •  Het opvoedersteam mag in geen geval medicatie toedienen aan uw kind. Enkel wie een doktersattest heeft voor het innemen van dagelijkse medicatie mag dit onder toezicht innemen. 

 • Per schooljaar worden er 3 oudercontacten voorzien. U wordt op deze dagen dan ook verwacht. De juiste data kan u vinden in onze jaarkalender en op de site.

 • Wanneer de  leefregels worden overtreden door uw kind, wordt er gesanctioneerd. Ernstige overtredingen worden met een tijdelijke verwijdering van 1 of meerdere dagen ( = uitsluiting(en)) gesanctioneerd. Dit is het begin van een tuchtprocedure. 

 • Elke vrijdag wordt er verwacht dat uw kind zijn/haar kamer netjes achterlaat.  Graag door u regelmatig een controle van vuile kledij, lakens, badlinnen,..
   

Financieel / voorinschrijving

 • Elke factuur moet binnen de veertien dagen na ontvangst betaald worden. Meestal wordt de factuur met uw kind meegegeven of via de post verstuurd. 
  U wordt steeds verwittigd via e-mail. 

 • De kosten die gepaard gaan met het versturen van herinneringsbrieven (€ 3) of aangetekende zendingen (€ 6) of de eventuele procedure om achterstallige kostgelden te innen, kunnen aangerekend worden op een nieuwe factuur. 

 • Indien na een inschrijving voor het komende schooljaar (01/01/X tot 31/08/X) een dossier wordt geannuleerd vóór de aanvang van het schooljaar (1/9/X) (leerling wordt uitgeschreven vooraleer het schooljaar begint) zal een administratiekost van 100 € worden aangerekend

 • Indien een achterstand van 2 maanden kostgeld opgelopen wordt, behoudt de directie / de beheerder zich het recht om de interne uit het internaat te verwijderen.

 

Uitschrijvingsmomenten 

 • vóór elke schoolvakantie (herfst, kerst, krokus & paasvakantie)  (zonder opzegkosten)

 • automatisch bij definitieve uitsluiting in het internaat of school, eventueel vooraf gegaan door  een preventieve schorsing (vanaf de 1ste officiële schorsingsdag)

 • bij onderling akkoord (250 € opzegkosten vanaf uitschrijvingsdatum)

 

Ziekte / Afwezigheden

 • Via een online systeem kan men de afwezigheid ook ingeven: https://comeros.be/nl/afwezigheidsaanvraag/?KlantID=15&Token=ee537f626fc21721ec8d3ee38f2bb53b 
  Hier kan je ook ziektebriefjes uploaden.

 • De dagvergoedingen m.b.t. de dagen afwezigheid wegens ziekte worden terugbetaald op voorwaarde dat deze afwezigheid minimum 5 opeenvolgende schooldagen omvat en gestaafd wordt door een medisch attest. Zo snel mogelijk bij zijn/haar terugkomst bezorgt de interne leerling een kopie van dit medisch attest op het secretariaat van het internaat, en dit ten laatste op het einde van de maand volgend op de ziekte.

 • Bij ziekte bellen of mailen (myriam.segers@campuswemmel.be) de ouders het internaat om de afwezigheid van u zoon of dochter en de duur ervan te melden. Dit kan op het nummer van ons secretariaat : 02/451.21.53


 

De intern kan enkel het internaat verlaten onder 4 voorwaarden 

 • mits voorafgaande (aanvraag kan enkel telkens op maandag vóór 12u.) schriftelijke aanvraag van zijn ouders aan de beheerder en/of secretariaat internaat via de website http://www.internaatcampuswemmel.com of uitzonderlijk via mail kris.baten@campuswemmel.be of myriam.segers@campuswemmel.be

 • mits schriftelijke toestemming (woensdagmiddag) verleend in het inschrijvingsdossier geldig voor één schooljaar.

 • mits schriftelijke goedkeuring van de beheerder

 • invullen en ondertekenen van het document "intern verlaat internaat zonder voorgaande aanvraag"

 

Begeleiding / Studie

 • Comeros ( COMunicatie En Registratie OpvolginsSysteem ) is een digitaal platform waar gegevens van uw kind worden bijgehouden zoals een internefiche pedagogische gegevens,  opvolging werkattitude, sancties, internaat rapport, afwezigheden… Tijdens de studiemomenten wordt uw kind begeleid en wordt er ingegeven wat uw kind op dat moment doet voor school. U kan hiervan op eenvoudige vraag een afschrift bekomen.

 • Tussen 17u. -17u.45 en 19u.30-20u.30 zijn de opvoeders niet bereikbaar. Dan is er studie. Gelieve uw kind  dan ook niet te storen.   

Contact met de ouders
Engagementsverklaring van de ouders
IMG_1326_edited.jpg
WhatsApp Image 2021-09-23 at 20.18_edited.jpg
148189202_208128774380090_1361004063599855283_n_edited.jpg
bottom of page