top of page
Logo-Int-Aut.png

Privacy

 

GO! Internaat Campus Wemmel besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan  GO! Internaat Campus Wemmel niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

 

Privacybeleid

 

1. Wie zijn wij? 

GO! Internaat Campus Wemmel is een internaat, gevestigd in Wemmel te Vlaams-Brabant behorend tot GO! Scholengroep UN!K.

 

Wij maken deel uit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij decreet van 14 juli 1998. Het GO! is gevestigd in de Willebroekkaai 36 te 1000 Brussel en heeft ondernemingsnummer 0850.036.635. Verder in deze tekst wordt naar het GO! verwezen met de persoonlijke voornaamwoorden ‘wij’ of ‘ons’.

 

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons aanspreekpunt informatieveiligheid door uw vragen te mailen naar privacy@unik.be .

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat is dus niet beperkt tot de identificatoren als naam, voornaam, telefoonnummer en andere gegevens aan de hand waarvan men op unieke wijze kan geïdentificeerd worden, maar omvat ook alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen.

 

3. Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te verrichten. Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die we door derden laten verwerken.

 

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom doen wij dat?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998. In bepaalde gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op. Een overzicht van alle onderwijsregelgeving vindt u terug op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/. Voor andere verwerkingen zullen wij steeds om uw toestemming vragen, tenzij deze noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.

 

De gegevens die we verwerken zullen afhankelijk zijn van de relatie die we met u hebben. In de meeste gevallen is dat de relatie leerling/onderwijsverstrekker of werkgever/werknemer. Concreet is het mogelijk dat wij, afhankelijk van uw hoedanigheid, de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

 • U bent een leerling of diens ouder:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om een leerlingenbestand aan te leggen ten behoeve van de organisatie van het onderwijs, het registreren van de studievooruitgang, het bijhouden toets- en examenresultaten en deliberaties, het berekenen, het factureren en het innen van verschuldigde bedragen. Wij hebben deze ook nodig wanneer er met leerlingen en ouders dient gecommuniceerd te worden, en bij het behandelen van mogelijke geschillen. Daarenboven hebben wij uw gegevens nodig voor het begeleiden van leerlingen in hun cognitieve, fysieke en psychische ontwikkeling en bij hun beroepskeuze.

 

Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, leerloopbaangegevens en/of medische gegevens.

 

 • U bent werknemer: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van salarissen, en vergoedingen, de toepassing van de sociale wetgeving, de evaluatie, de opvolging en de planning van opleiding en loopbaan.

  Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

 

 • U bent sollicitant : wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

 

 • U bent (medewerker van een) leverancier : Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de opvolging van het contract met uw werkgever, het voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen en het behandelen arbeidsongevallen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële en fiscale gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

 

 • U bent bestuurder: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van vergoedingen, de toepassing van de onderwijskundige en de organieke regelgeving en opvolging en de planning van onze bestuursorganen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

 

 • U bevindt zich in een zakenrechtelijke relatie met het GO!: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig in het kader van zakenrechtelijke, contractuele en notariële wetgeving. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.

 

 • U bent ingeschreven voor een studiedag of een ander door ons georganiseerd evenement: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de organisatie van het evenement waaraan u deelneemt. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.

 

 • U bent een bezoeker van onze websites: zie onze cookieverklaring

 

5. Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen, bijvoorbeeld bij inschrijving in één van onze instellingen.

 

Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er reeds over beschikken. We leven hierbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn.

 

6. Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Voor bepaalde specifieke dienstverlening doen wij een beroep op derden, die in het kader van een dienstverlening bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt steeds in het kader van een verwerkersovereenkomst waarin wij eisen dat zij uw persoonsgegevens verwerken op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming.

 

Daarenboven zijn we soms wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Zo is decretaal bepaald dat wij bepaalde leerlingengegevens dienen over te maken aan het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten.

 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Wij zorgen ervoor dat deze overdrachten stroken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 

 

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor dan ook een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot deze gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

8. Wat zijn uw rechten?

U kunt zich te allen tijde op de volgende rechten beroepen:

 

 • recht op inzage: u mag vragen welke gegevens van u verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;

 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;

 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) noodzakelijk zijn, permanent en volledig verwijderd worden;

 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;

 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een instelling, dan faciliteren wij dat (in de mate van het mogelijke);

 • recht om uw toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

 

Als u één van de voorafgaande rechten wenst uit te oefenen, als u andere vragen heeft in verband met uw privacy, of als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken kan u hiervoor terecht op het e-mailadres privacy@unik.be of bij de centrale diensten van het GO! op het e-mail adres: dpo@g-o.be. Indien bij dergelijke vraag twijfels kunnen bestaan over uw identiteit zullen wij u verzoeken om een identiteitsbewijs, zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

9. Wijzigings- en aanpassingsbeleid

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

 

 

Cookiebeleid

 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap met maatschappelijke zetel te Willebroekkaai 36 in 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Hierbij wenst het GO! u te informeren welke cookies er worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder lichten we toe in welke mate u als gebruiker het gebruik van cookies kan controleren.

 

Op websites en alle andere onlinediensten worden technologieën gehanteerd om het gebruikersgemak te verhogen en de werking ervan zo interessant mogelijk te maken. Het bekendste en meest gebruikt voorbeeld van dit soort technologieën zijn de cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website of een mobiele applicatie op de computer op het mobiel toestel worden geïnstalleerd. In dit bestandje wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van een website. Wanneer de website later dan opnieuw wordt bezocht, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op deze manier herkent de website de gebruikte browser en bijvoorbeeld de onthouden taalvoorkeur.

 

Sommige cookies blijven slechts gedurende de tijd dat u de website bezoekt op uw apparaat staan (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere cookies gedurende langere periodes op uw apparaat worden opgeslagen (zogenaamde permanente cookies).

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om de gebruiker te identificeren en kwalificeren zich derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie zoals uiteengezet in ons privacybeleid  van toepassing.

 

Op de sites van GO! worden er twee soorten cookies gebruikt:

 

 • cookies voor functionele doeleinden

 • cookies voor analytisch doeleinden

 

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en kunnen niet geweigerd worden.


De cookies voor analytische doeleinden worden o.a. gebruikt om de trafiek te meten (het meten van hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen). Voor het gebruik van deze cookies wordt steeds voorafgaandelijk de toestemming gevraagd.
Op deze site worden de volgende cookies gebruikt:

 

Functionele cookies

 

 • ASP.NET_SessionID

  • Doel: om de functies van de website te verbeteren en af te stemmen op uw bezoek. Deze cookie zorgt er bijvoorbeeld voor dat u terugkeert naar de gewenste pagina wanneer u op "vorige" klikt.

  • Geldigheidsduur: sessie

 • BIGipServer

  • Doel: deze cookie verdeelt de gedane verzoeken over de verschillende servers en zorgt ervoor dat bezoeken binnen één sessie bij dezelfde server uitkomen. Dit verbetert de snelheid en de consistentie van het bezoek aan de website

  • Geldigheidsduur: sessie

 • Cookieconsent_status

 

 •  

  • Doel: deze cookie bewaart de keuze van de gebruiker i.v.m. cookies.  

  • Geldigheidsduur: 1 jaar

Analytische cookies

 

 • Google Analytics

  •  

   • _ga

   • _gat

   • _gid

  • Doel: deze cookies worden geplaatst door Google, als deel van hun Analytics-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om statistieken bij te houden en rapportages te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken.

  • Geldigheidsduur: sessie (_gat), 24u (_gid), 2 jaar (_ga)

 

Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u steeds terecht op het emailadres dpo@g-o.be.

 

Disclaimer

 

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal GO! Internaat Campus Wemmel al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via dilum.coppens@campuswemmel.be.

 

De instelling spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De instelling kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

 

GO! Internaat Campus Wemmel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.

 

Het GO! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

De website van GO! Internaat Campus Wemmel bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. GO! Internaat Campus Wemmel controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. GO! Internaat Campus Wemmel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

 

GO! Internaat Campus Wemmel is niet aansprakelijk voor het beeldmateriaal dat wordt opgeladen op de website. Als er foto’s van personen worden opgeladen, dan kan dat enkel met toestemming van de auteur en de betrokkene.

 

GO! Internaat Campus Wemmel heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen of veranderen.

bottom of page